Bezoek aan onze showroom enkel op afspraak
Klanten geven ons 8.8 / 10 > Bekijk beoordelingen
Particulieren Zakelijk Onze showroom Onze projecten

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Download pdf versie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Buys Glas B.V. en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen de wederpartij en ons, alsmede alle volgende overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit;
- directe schade: zaakschade aan het door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte en/of geplaatste glas (inclusief bijbehorende materialen);
- indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle door ons afgegeven offertes, tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door ons worden ingetrokken of gewijzigd. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten nadat wij een schriftelijke orderbevestiging hebben verzonden.
2. Bij mondelinge overeenkomsten geldt de door ons verzonden factuur als orderbevestiging.
3. De opgegeven ‘basisprijzen’ zijn exclusief BTW, energietoeslag en alle overige order-, product-, productie- en transportgerelateerde toeslagen, tenzij anders in de offerte en/of contractprijzen zijn vermeld. Een overzicht van deze toeslagen berekenings-methodieken en overige condities is op aanvraag bij ons verkrijgbaar.
4. In geval van verhoging van kostprijs vormende factoren, zoals grondstoffen, prijzen van derden, lonen, overheidskosten en/of transportkosten, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen onder mededeling daarvan aan de wederpartij.
5. Wij zijn gerechtigd ieder jaar de prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.
6. Voor de bepaling van de glasdikte c.q. –opbouw c.q. –structuur, verwijzen wij de wederpartij naar de geldende normen. Afwijkingen van deze normen zijn, indien zij door ons worden geaccepteerd, uitdrukkelijk voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 3 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Wederpartij is gehouden mee te werken aan de levering, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper en na twee maanden te vernietigen, onverminderd ons recht op betaling van de koopsom en vergoeding van kosten en schade.
3. De aflevering geschiedt binnen Nederland franco bij het magazijn van de wederpartij of, indien uitdrukkelijk is overeengekomen, bij een door de wederpartij aangewezen bouwwerk of ander afleveradres.
4. De wederpartij is te allen tijden verantwoordelijk dat het afleveringsadres bereikt kan worden met de gebruikelijke transportmiddelen en voor de (tijdige) beschikbaarheid van goede losmogelijkheden.
5. De bij de aflevering door ons aan de wederpartij ter beschikking gestelde emballage middelen (o.a. bokken) blijven te allen tijde ons eigendom. Voor het gebruik van deze zaken geldt een huurprijs zoals vermeld in ons bokkenreglement.
6. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren.
7. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het moment van juridische danwel (indien dit eerder is) feitelijke levering.

ARTIKEL 4 OVERMACHT

1. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW, worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst zonder schadeplichtigheid te ontbinden, behoudens de afnameverplichting van de wederpartij voor specifiek aangeschafte grondstoffen en overige producten.

ARTIKEL 5 AANNEMING VAN WERK

1. Ingeval van bewerking en/of plaatsing van glas gaat het risico van het glas, dat wil zeggen van elke ruit afzonderlijk, op de wederpartij over nadat het glas is geplaatst c.q. afgemonteerd. Indien en voorzover de wederpartij enig risico (breuk, brand, diefstal, etc.) door verzekering heeft gedekt, gaat het risico echter op de wederpartij over vanaf het moment van aflevering.
2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door ons op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijk grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, verzuimt ons terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn aanvaard en goedgekeurd.
3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden zijn wij slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid uitgesloten.
4. De wederpartij staat in voor de juistheid in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan ons verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een een ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid hebben wij recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
5. Indien aan ons de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die ons tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door ons geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

ARTIKEL 6 MEER- OF MINDERWERK

1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de desbetreffende factuur alsmede elke andere, geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en kosten is voldaan.
2. Bij wederverkoop door de wederpartij van door ons geleverde zaken, zal de wederpartij op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken.
3. Bij (dreigend) beslag of (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de wederpartij ons per omgaande waarschuwen en onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op onze eigendomsrechten.

ARTIKEL 8 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen prijs van het door ons verkochte en geleverde, be- en/of verwerkte en/of geplaatste glas (exclusief BTW).
2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, zijn wij, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

ARTIKEL 9 KLACHTEN EN RECLAMATIE

1. De wederpartij is gehouden op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet en – bij niet voldoen – terstond bij ons te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij ontvangst te ondertekenen (vervoers)document en dit telefonisch of via email binnen 24 uur aan ons te melden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. Reclames betreffende bij levering niet-waarneembare gebreken dienen terstond bij ontdekking, docht uiterlijk binnen 8 dagen na levering te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van de wederpartij komen te vervallen.
2. Eventuele tekorten behoren tevens binnen 1 werkdag na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld.
3. De wederpartij is gehouden de geleverde zaken te behandelen en te verwerken conform de gebruiks- en plaatsingsvoorschriften door ons verstrekt, bij gebreke waarvan de wederpartij geen aanspraken laten gelden.
4. In geval van een gebrek of een gegronde klacht c.q. reclame is onze eventuele aansprakelijkheid beperkt tot vervanging aantoonbaar zinloos is geworden, of creditering van de prijs, zulks te onzer vrije keuze. Indien vervanging aantoonbaar zinloos is geworden, dient dit door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wij zijn echter in alle gevallen nimmer verder aansprakelijk dan binnen de grenzen van hetgeen in artikel 8 hieromtrent is bepaald.
5. In geval van reclamatie zal de wederpartij nimmer aanspraak kunnen maken op een verdergaande vorm van compensatie, garantie of (schade)vergoeding dan die welke wij op onze beurt bij onze leverancier en/of onze assuradeur kunnen claimen.
6. In geval van een gegronde reclamatie vrijwaart de wederpartij ons voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die reclamatie.
7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan zijn retourzendingen uitsluitend
toegestaan, indien wij daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.
8. Na het verstrijken van de reclamatietermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 10 GARANTIE

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en, tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 8.

ARTIKEL 11 BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door ons geleverde zaken dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor rechtspersonen en organisaties en 8 dagen na factuurdatum voor particulieren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.
3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakt buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, aanbiedingen, advertenties, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven ons eigendom, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Intellectuele eigendomsrechten mogen door de wederpartij worden gebruikt echter mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij vooraf anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Roermond bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingend rechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Bel BuyglasBel ons
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het